top of page

Algemene Voorwaarden by Lindsey

1. Algemeen


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat schriftelijk en voorafgaand aan de fotoreportage kenbaar maken.
3. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan. 
4. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever. 
5. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden. 
6. Fotograaf: Lindsey Post, Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen, KvK 63059134, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer. 
7. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden. 
8. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. 
9. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen worden aangepast. 

 

2. Fotoreportages


1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen is hierin vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen deze selectie heeft gemaakt. Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen niet geschikt zijn om te tonen.
3.RAW-foto’s worden nooit geleverd of aangeboden door Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen.
4. Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de fotograaf of de fotoreportage onaanvaardbaar maken. 

5. Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin zij als fotograaf gebruikelijk werkt. 
Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoreportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, zoals het instrueren of op de hoogte stellen van andere aanwezigen. 

6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van aanwezigen of genodigden dat er een fotograaf aanwezig is.
7. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard.

Extra nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen. 
8. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

9. Tfp-shoots vallen ook onder de algemene voorwaarden. 

 

3. Boekingen


1. Een fotoreportage boeken kan via het contactformulier op de site, per post of elektronisch zoals email.
2. Eventuele reiskosten van Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden overeengekomen en voldaan.
3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
4. Bij trouwfotografie dient bij akkoord een aanbetaling van 25% van de totale kostprijs te doen. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging / tevens factuur van de overeenkomst van Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen 

5. Het boeken van een bruidsreportage is niet verblijvend.

Dit omdat hiervoor lang voor de geplande datum tijd wordt gereserveerd en andere afspraken of opdrachten die datum niet kunnen worden ingepland.

Indien een reservering door de klant wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald.

6.In het geval dat Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling.

 

7.Prijzen


Alle op de website van de fotograaf vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw.

Op al deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

 

4. Betalingen & levertijd


1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een opdrachtbevestiging met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur of aanbetaling te voldoen..
3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. De factuur dient voldaan te zijn voor de levering van de foto’s. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 7,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan ben ik genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
4. De levertijd kan per product en periode verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen. Mijn doelstelling is om foto’s binnen 3 weken digitaal aan te kunnen bieden voor de standaard reportages en binnen 10 weken voor de trouwfotografie, echter deze doelstelling biedt geen garantie en is afhankelijk van verschillende meespelende factoren zoals drukte, hoeveelheid foto’s en overige omstandigheden. D
e levertijden in de trouwcontracten zijn indicaties en deze kunnen in drukke periode langer zijn dan in het contract is aangegeven. 
5. Foto’s voor eigen gebruik ontvangt u digitaal, per mail of transfer. Foto’s voor eigen gebruik voor social media kanalen kunt u in verkleind formaat krijgen met logo op aanvraag.

6. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

 

6. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid


1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor op redelijke wijze afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken.

3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord zijn op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

6. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Als u beslist om ondanks regen- of slecht weer voorspellingen Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door of kan door de omtandheden niet plaats vinden dan betaalt u de kosten die Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen heeft moeten maken.

 

7. Auteursrechten & Publicaties


1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen.

Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, commerciële doeleinden of ander niet eerder overeengekomen gebruik neem dan altijd vooraf contact met Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen op.

2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen.

U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto.

3.Indien u een foto anders dan voor persoonlijk gebruik wilt gebruiken; verkopen of overdragen aan derden, publicaties of voor commercieel  gebruik, dan moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen.
4. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen kunnen tonen.
5. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

6.. Op alle foto’s van Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
7. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen” of “Foto: fotografiebylindsey.com / trouwherinneringen.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
9. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.
10. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen dan ook.
11. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen. Bij inbreuk komt Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 250,-.

 

12. Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen behoud zich ten alle tijden het recht voor eigen gebruik van foto’s te maken ten behoeve van promotionele doeleinden, zoals social media, portfolio en publicaties met betrekking tot Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen en probeert de opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen, echter is Fotografie by Lindsey / Trouwherinneringen dat niet verplicht. Tenzij anders met de opdrachtgever is overeen gekomen.

 

8. Rechtsysteem

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fotograaf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en opdrachtgever, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

4. Algemene Voorwaarden die door een opdrachtgever of derde wederpartij worden gehanteerd, worden door de Fotograaf uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij anders overeengekomen.

bottom of page